edf壴定发手机版136

欢迎您访问edf壴定发手机版136!  今天是
当前位置: 主页 > 串讲笔记 >

自考古代汉语模拟试题六

2018-12-25 14:40来源:edf壴定发手机版136
重庆市自考网整理了关于自考汉语言文学专业古代汉语课程相关模拟试题,希翼能给各位考生一些帮助!

 第五单元古书的注解、标点和翻译
 
 一、十三经的书名及其注疏者。
 
 二、说明:传、笺、疏、章句、衍文。
 
 三、古书注释术语“曰”、“谓”、“犹”、“貌”、“之言”,分别填入下面的括号里。
 
 1.《礼记•王制》:“古者公田藉而不税。”郑玄注:“籍()也。”
 
 2.《魏风马牛不相及•伐檀》:“实之河之侧兮。”毛传:“侧,()时也。”
 
 3.《楚辞•涉江》:“冠切云之崔嵬。”王逸章句:“崔嵬,商()。
 
 4.《论语•学而》:“有朋自远方来,不亦乐乎?“何晏集解:“同门()朋。”
 
 四、问答题:
 
 1.古书注解中的“谓”和“谓之”有何不同?
 
 2.古书注解中的“读为”、“读曰”同“读若、读如”有何共同点?有何不同点?
 
 五、下面的四段古文各有三种不同的标点,其中只有一种是正确的,请在正确的标点后打√。
 
 1.《世说新语•雅量》:
 
 (1)谢公兴人围棋,俄而谢玄淮上信至看书,竟默然无语,徐向局。
 
 (2)谢公兴人围棋,俄而谢玄淮上信至,看书竟默然,无语徐向局。
 
 (3)谢公兴人围棋,俄而谢玄淮上信至,看书竟,默然无语,徐向局。
 
 2.《荀子•修身》
 
 (1)故君子隆师,而亲友以致,恶其贼好善,无压受谏而能诚,难欲无进,得乎哉?
 
 (2)故君子隆师而亲友,以致恶其贼。好善无压,受谏而能诚,难欲无进,得乎哉?
 
 (3)故君子隆师而亲友,以致恶其贼好善,无压受谏而能诚,难欲无进,得乎哉?
 
 3.《吕氏春秋•别类》:
 
 (1)知不知,上矣,过者之患,不知而自以为知。物多类,然而不然,故亡国僇民无已。
 
 (2)知不知,上矣。过者之患不知,而自以为知。物多类,然。而不然,故亡国僇民无已。
 
 (3)知不知上矣,过者之患,不知而自以为知。物多,类然而不然,故亡国僇民无已。
 
 4.王充《论衡·问孔》:
 
 (1)世儒学者,好信师而是古,以为贤圣所言,皆无非专精讲习,不知难问。
 
 (2)世儒学者,好信师而是,古以为贤圣所言皆无非,专精讲习,不知难问。
 
 (3)世儒学者,好信师而是古,以为贤圣所言皆无非,专精讲习,不知难问。
 
 六、改正下面句子中的译文。
 
 1.远人不服,则修文德以来之;即既来之,则安之。(《论语·季氏》)
 
 [译文]远方的人不服,就搞好德政教化而把他们招来;他们既来到这里,就会安心地住在这里。
 
 2.当是时也,禹八年于外,三过其门而不入,虽欲耕,得乎?(《孟子·许行》)
 
 [译文]在这个时候,禹在外治水八年,三次经过自己家门却没有进去,他虽然想亲自耕种,能得到吗?
 
 3.故善用兵者,屈人之兵,而非战也。(《孙子·谋政》)
 
 [译文]所以善于用兵的人,屈服于人家的兵力,就不能战斗了。
 
 4.事智者则法败,用力者寡则国贫。(《韩非子·五蠹》)
 
 [译文]从事脑力劳动的人多,法制就要败坏;从事体力劳动的人少,国家就要贫弱。
 
 七、标点翻译下列古文。
 
 1.昔者郑武公欲伐胡故先以其女妻胡君以娱其意因问于群臣吾欲用兵谁可伐者大夫关其思对曰胡可伐武公怒而战之曰胡兄之国也子方伐之何也胡君闻之以郑为亲已遂不郑郑人袭胡取之宋有富人天雨墙坏其子曰不乐必将有盗其邻人之父亦云暮而果大亡其财其家什智其子而疑邻人之父此二人说皆当也厚者为战薄者见疑则非知也难也处之则难也(《韩非·说难》)
 
 2.文章经国之大业不朽之盛事年寿有时而书荣乐之止乎其身二者必至之常期未若文章之无穷是以古之编辑寄身于翰墨见意于篇籍不假良史之离不托飞驰之势而声名自传于后西伯幽而演易周旦类而制礼不以隐约而弗务不以康乐而加思夫然古人贱尺璧而重寸阴惧乎时之过已而人多不强力贫贱则摄于饥寒富贵则流亡于逸乐遂营目前之务而遗千载之功日月逝于上体貌衰于下忽然与万物迁化斯志士之大痛也(曹丕《典论·论文》)
 
 3.善食老者非家至户见衣而食之盖能为其立田里之制以安其业导树畜之产以厚其生使生有所养老有所终也近代之主以为老者非帛不暖非肉不饱而特颁其布帛肉粟之赐则为养老之道书于是矣臣以为此小惠也非大德也何则赐之以布帛仁则仁矣不若劝其桑麻之业使天下五十者可以衣帛矣赐之以肉粟惠则惠矣不若教其鹅豚之畜使天下七十者可以食肉矣然后牧以仁贤慎其刑罚虽不兴之年而老者得以寿矣不夺其力不扰其时难不兴之财而老者得以富矣使幼者事长少者敬老虽不兴之爵而老者得以贵矣(白居易《养老》)

更多自考汉语言文学专业古代汉语课程相关模拟试题,可联系edf壴定发手机版136在线老师有更多学习资料。
上一篇:自考古代汉语模拟试题五

下一篇:自考古代汉语模拟试题七
XML 地图 | Sitemap 地图